avariilised-autod.ee e-izsoles lietošanas vispārējie noteikumi

Reģistrējoties par izsoļu vides lietotāju interneta lapā www.avariilised-autod.ee, apstiprini, ka esi iepazinies un piekrīti šiem avariilised-autod.ee e-izsoles lietotāju noteikumiem (tālāk tekstā Lietošanas noteikumi) un apņemies pildīt šos Lietošanas noteikumus:

Pakalpojuma izmantošanas vispārējie nosacījumi

 1. Lietošanas noteikumi ir attiecināmi uz personu, kas ir reģistrējušās kā interneta lapas www.avariilised-autod.ee izsoles vides (tālāk tekstā Izsoles vide) lietotāji (tālāk tekstā Pakalpojuma lietotājs) un BaltBid Estonia OÜ (reģistra kods 14755038, adrese Silluse 11, 11415 Tallina, tālāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs) savstarpējām tiesiskajām attiecībām.

 2. Pakalpojuma sniedzēja sniedzamais pakalpojums ir Izsoles vides lietošanas nodrošināšana, sniedzot Pakalpojuma lietotājam iespēju iegādāties Izsoles vidē vairāksolīšanā esošos automobiļus (tālāk tekstā Pakalpojums).

 3. Pakalpojumu ir iespējams izmantot, reģistrējoties par Izsoles vides lietotāju interneta lapā www.avariilised-autod.ee. Personu uzskata par reģistrējušos kā Izsoles vides lietotāju un līgumu Pakalpojuma sniegšanai (tālāk tekstā Līgums) uzskata par noslēgtu, ja persona ir rīcībspējīga, ir korekti aizpildījusi un apstiprinājusi reģistrācijas anketu interneta lapā www.avariilised-autod.ee, savā vārdā ir apmaksājusi 15 eiro lielu reģistrācijas maksu uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu EE852200221071913060 Swedbank un Pakalpojuma sniedzējs ir aktivizējis personisku lietotāja vārdu un paroli Izsoles vides lietošanai. Reģistrācijas maksa netiek atdota atpakaļ. Visi iepriekšējās sistēmas lietotāji, kas iesniedz veco lietotāja vārdu un paroli, var reģistrēties bez maksas. Šim nolūkam lūdzam reģistrējoties papildu informācijas laukā ierakstīt līdz šim spēkā bijušās paroles.

 4. Persona apņemas reģistrējoties par lietotāju Izsoles vidē sniegt Pakalpojuma sniedzējam patiesus personas datus, t.sk. reģistrēties ar īstu un pilnīgu vārdu un izmantot spēkā esošus kontaktdatus.

 5. Pakalpojuma sniedzējs apņemas aktivizēt personai nepieciešamo personisko lietotāja vārdu un paroli Izsoles vides lietošanai, vēlākais, 1 darbdienas laikā pēc tam, kad Pakalpojuma lietotājs ir veicis visas darbības, kas nepieciešamas, lai reģistrētos par lietotāju Izsoles vidē, izņ. gadījumu, ja reģistrējoties par Izsoles vides lietotāju persona Pakalpojuma sniedzējam ir sniegusi nepatiesus personas datus.

 6. Pakalpojuma sniedzējs apņemas izmantot Izsoles vidi un Pakalpojuma sniedzēja sniedzamo Pakalpojumu atbilstoši Lietošanas noteikumiem un Igaunijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

 7. Pakalpojuma lietotājs apņemas saglabāt Pakalpojuma sniedzēja aktivizētā personiskā lietotāja vārda un paroles konfidencialitāti un nekavējoties informēt Pakalpojuma sniedzēju par personiskā lietotāja vārda un paroles nozaudēšanu vai nokļūšanu trešo personu rokās.

 8. Pakalpojuma lietotājs apņemas Izsoles vidē neizmantot nevienu robotu, sekošanas – meklēšanas ierīci (spider), datu šķirotāju (scraper), ne arī citu automātisko ierīci. Pakalpojuma lietotājs apņemas nekaitēt, netraucēt vai nepārkāpt Izsoles vidi un tās parasto funkcionalitāti nekādā veidā.

 9. Izsoles vide un tās satura autortiesības pieder Pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma lietotājs apņemas nekopēt, nemainīt un neizplatīt Izsoles vides struktūru, formu, ne arī programmu.

 10. Pakalpojuma sniedzējam, ja tiek pārkāpts Lietošanas noteikumu punktā 7, 8 un 9 minētais pienākums, ir tiesības vienpusēji un nenosakot papildu termiņu, lauzt ar Pakalpojuma lietotāju noslēgto Līgumu un bloķēt Pakalpojuma lietotājam izsniegto personisko lietotāja vārdu un paroli. Pakalpojuma lietotājs atbild par Pakalpojuma sniedzējam radītajiem mantiskajiem zaudējumiem, kurus izraisījusi Lietošanas noteikumu punktā 7, 8 un 9 minētā pienākuma pārkāpšana, pilnā apjomā.

Personas datu apstrāde

 1. Reģistrējoties par lietotāju Izsoles vidē, Pakalpojuma lietotājs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs drīkst apstrādāt Pakalpojuma lietotāja reģistrējoties par lietotāju Izsoles vidē sniegtos personas datus (tālāk tekstā Personas dati) saskaņā ar Lietošanas noteikumiem un Igaunijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

 2. Pakalpojuma lietotājam ir tiesības Lietošanas noteikumu 11. punktā sniegto piekrišanu jebkurā laikā atsaukt, pieprasīt Personas datu apstrādes pārtraukšanu un savākto Personas datu dzēšanu. Piekrišanas atsaukšanai nav atpakaļejoša spēka.

 3. Pakalpojuma sniedzējs izmanto Personas datus Pakalpojuma sniegšanai un attīstīšanai, kā arī reklāmas un piedāvājumu starpniecībai uz Pakalpojuma lietotāja elektroniskā pasta adresi un citiem sakaru līdzekļiem.

 4. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nepubliskot un nenodot Pakalpojuma lietotāja Personas datus trešajām personām, izņ. gadījumu, ja tas ir nepieciešams Pakalpojuma kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai vai Pakalpojuma attīstīšanai citā veidā, arī tiesību aizsardzības līdzekļu piemērošanai pret Pakalpojuma lietotāju.

Dalības vairāksolīšanā noteikumi

 1. Izsoles vidē pārdotajām automašīnām izsoles sākuma cenu nosaka Pakalpojuma sniedzējs.

 2. Ar izsoles vidē pārdodamajiem automobiļiem ir iespējams iepriekš iepazīties Pakalpojuma sniedzēja pārdošanas laukumā. Izsoles vidē pārdodamie automobiļi ir vairāksolīšanā Pakalpojuma sniedzēja norādīto laiku, kurā Pakalpojuma lietotājs var izteikt piedāvājumus. Pakalpojuma lietotājam piedāvājumu veikšanai ir iespējams izmantot divas iespējas:

  1. izteikt piedāvājumu ar ikreizēju apstiprināšanu, ar soli 50 EUR. Šādā gadījumā Pakalpojuma lietotājam pašam ir jāseko vairāksolīšanas gaitai un vēlmes gadījumā jāizsaka jauns piedāvājums. Visu Pakalpojuma lietotāju piedāvājumi ir redzami Izsoles vidē.

  2. izteikt piedāvājumu ar noteiktu maksimālo cenu, ar kuru Pakalpojuma lietotājs nosaka sava piedāvājuma maksimālo cenu. Pakalpojuma lietotāja piedāvājums nav redzams citiem Pakalpojuma lietotājiem. Šādā gadījumā Pakalpojuma lietotājam nav pašam jāseko vairāksolīšanas gaitai. Pakalpojuma lietotāja piedāvājumu atzīst par vislabāko, ja vairāksolīšanas gaitā citi Pakalpojuma lietotāji nav izteikuši labāku (ar augstāku cenu) piedāvājumu.

   Ja divi lietotāji izsaka piedāvājumu ar vienādu noteiktu maksimālo cenu, priekšroka vienmēr tiek dota tam, kurš šo piedāvājumu ir izteicis pirmais. Tas pats attiecas arī uz gadījumu, kad ar 50 EUR soli izteikts piedāvājums sakrīt ar cita lietotāja noteiktu piedāvājumu ar noteiktu maksimālo cenu. Šādā gadījumā Jūsu kontā "mans piedāvājums / mans maks. piedāvājums" ir vienāds ar "piedāvātā cena“, taču Jūs neesat labākās cenas piedāvātājs un konkrētā transportlīdzekļa rinda tiek atainota sarkana.

 3. Nodoma līgumu vairāksolīšanā bijušā automobiļa pārdošanai uzskata par noslēgtu, piekrītot vislabākajam piedāvājumam. Ja piedāvājumam neseko labāks piedāvājums, jāpiekrīt pēdējam piedāvājumam.

 4. Pakalpojuma lietotāja piedāvājums nav atsaucams. Pakalpojuma lietotājs ir ar piedāvājumu saistīts līdz labāka piedāvājuma izteikšanai, izņemot gadījumu, ja Pakalpojuma sniedzējs pēc tam, kad Pakalpojuma lietotājs ir izteicis piedāvājumu, maina vairāksolīšanā esošā automobiļa aprakstu vai papildina automobiļa trūkumu sarakstu. Pakalpojuma lietotājs ir ar piedāvājumu saistīts arī tādā gadījumā, ja viņa piedāvājums paliek vienīgais (labāks piedāvājums netiek izdarīts).

 5. Pakalpojuma lietotājs, ja nav labāka piedāvājuma, nav saistīts ar savu piedāvājumu, ja Pakalpojuma sniedzējs nesniedz piekrišanu piedāvājumam, vēlākais, 2 darbdienu laikā pēc vairāksolīšanas beigām.

 6. Pakalpojuma lietotājs apņemas pēc vislabākā piedāvājuma izteikšanas apmaksāt automobiļa pārdošanas cenu saskaņā ar iesniegto rēķinu un noslēgt pārdošanas līgumu par vairāksolīšanā bijušo automobili. Pakalpojuma lietotājs apņemas, vēlākais, 24h laikā iesniegt Pakalpojuma sniedzējam precīzus datus rēķina sastādīšanai.

 7. Pakalpojuma lietotājs apņemas vairāksolīšanā bijušo automobili aizvest no Pakalpojuma sniedzēja teritorijas 5 darbdienu laikā pēc pārdošanas līguma noslēgšanas, izņ. gadījumu, ja starp pusēm ir noslēgta atsevišķa rakstiska vienošanās ar citiem nosacījumiem.

 8. Pakalpojuma sniedzējam, ja ir pārkāpts Lietošanas noteikumu 20. punkta pienākums, ir tiesības no Pakalpojuma lietotāja pieprasīt jaunas vairāksolīšanas organizēšanas izdevumu segšanai līgumsodu 15% no vairāksolīšanā bijušā automobiļa gala cenas, taču ne mazāk kā 350 eiro.

 9. Pakalpojuma sniedzējam, ja tiek pārkāpts Lietošanas noteikumu 21. punkts, ir tiesības no Pakalpojuma lietotāja pieprasīt automobiļa uzglabāšanas maksu - 3 eiro dienā.

 10. Gadījumā, ja vairāksolīšanā vislabāko piedāvājumu izteikušais Pakalpojuma lietotājs nenoslēdz pārdošanas līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju par vairāksolīšanā bijušo automobili Lietošanas noteikumu 20. punktā noteiktajā kārtībā, automobilis nonāk jaunā vairāksolīšanā ar to pašu sākumcenu.

Apstiprinājumi un garantijas

 1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas jaunas vairāksolīšanas sākumu paziņot Izsoles vidē ar visu viņam zināmo informāciju par vairāksolīšanā esošā automobiļa stāvokli un trūkumiem.

 2. Pakalpojuma sniedzējs paziņo Pakalpojuma lietotājam informāciju par vairāksolīšanā esošā automobiļa šasijas numuru un reģistrācijas numuru, ar mērķi nodrošināt Pakalpojuma lietotājam iespēju pieprasīt informāciju par vairāksolīšanā esošā automobiļa apkopi un vēsturi no trešajām personām.

 3. Pakalpojuma lietotājs apņemas pirms piedāvājuma izteikšanas iepazīties ar Izsoles vidē publicēto informāciju, ko sniedzis Pakalpojuma sniedzējs par vairāksolīšanā esošo automobili un izteikt piedāvājumu, kas rēķinās ar no tā izrietošajiem Pakalpojuma lietotāja riskiem.

 4. Pakalpojuma sniedzējs atbild par vairāksolīšanā bijušā automobiļa neatbilstību Pakalpojuma sniedzēja Izsoles vidē publicētajiem nosacījumiem, kas parādās, nododot automobili Pakalpojuma lietotājam. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par vairāksolīšanā bijušā automobiļa citām, Izsoles vidē nepublicētu īpašību esamību, kuru esamību ir pieņēmis Pakalpojuma lietotājs.

 5. Pakalpojuma lietotājs apņemas pēc Lietošanas noteikumu 20. punktā minētā pārdošanas līguma noslēgšanas nekavējoties aplūkot automobili, jo Pakalpojuma sniedzējs neatbild par vairāksolīšanā bijušā automobiļa trūkumiem, kas rodas minētā pienākuma neizpildīšanas rezultātā.

 6. Pakalpojuma lietotājam ir jāpaziņo Pakalpojuma sniedzējam par vairāksolīšanā bijušā automobiļa neatbilstību Pakalpojuma sniedzēja Izsoles vidē publicētajiem nosacījumiem nekavējoties, tikko ir uzzinājis par neatbilstību. Ja Pakalpojuma lietotājs nepaziņo Pakalpojuma sniedzējam par vairāksolīšanā bijušā automobiļa neatbilstību savlaicīgi, Pakalpojuma lietotājs nevar balstīties uz automobiļa neatbilstību.

 7. Pakalpojuma lietotājs apņemas iesniegt/ parakstīt pilnvaru, saskaņā ar kuru Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams ar iegādāto automobili veikt nepieciešamās reģistra darbības (īpašnieka maiņa, dzēšana no reģistra, eksports/ tranzīts u.tml.) un apmaksāt pakalpojuma maksu summā 32.- (nesatur PVN), kam nepieciešamības gadījumā klāt nāk atbilstošā valsts nodeva.

Noteikumu grozīšana

 1. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus, publicējot atbilstošu paziņojumu un grozītos un/ vai papildinātos Lietošanas noteikumus interneta lapā www.avariilised-autod.ee.

 2. Lietošanas noteikumu grozījumi un/ vai papildinājumi stājas spēkā 30 dienu laikā pēc to publicēšanas interneta lapā www.avariilised-autod.ee, taču nav spēkā Pakalpojuma lietotājiem, kas piedalās grozījumu brīdī notiekošajās vairāksolīšanās.

 3. Pakalpojuma lietotājs apstiprina piekrišanu grozītajiem un/ vai papildinātajiem Lietošanas noteikumiem, lietojot Pakalpojumus pēc grozījumu un/ vai papildinājumu spēkā stāšanās.

Beigu noteikumi

 1. Pakalpojuma lietotājam ir tiesības izbeigt Pakalpojuma lietošanu un slēgt lietotāja kontu. Pirms Pakalpojuma lietošanas beigšanas un lietotāja konta slēgšanas radušās saistības paliek spēkā arī pēc Pakalpojuma lietošanas beigšanas un lietotāja konta slēgšanas līdz to prasībām atbilstošai izpildei.

 2. Lietošanas noteikumu viena punkta spēkā neesamība automātiski nepadara spēkā neesošus citus likumam atbilstošus Lietošanas noteikumus.

 3. No Pakalpojuma izmantošanas izrietošajām tiesiskajām attiecībām starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma lietotāju piemēro Igaunijas Republikas tiesību aktus.

 4. No Izsoles vides izrietošos strīdus risina pušu sarunu ceļā, Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Harju Apriņķa tiesā.

Pārdošanas komandas lūgums!

Pircējam,

Lūdzam nejautāt par automobiļu:

 • stāvokli, iespējamajiem slēptajiem bojājumiem vai atjaunošanas remonta izmaksām
 • par bojājumu rašanos (iemesls, vieta, laiks u.tml.), iepriekšējo īpašnieku un citu ar pagātni saistītu informāciju
 • degvielas patēriņu, braukšanas ērtībām vai tehniskajām īpašībām
 • rezerves detaļu pieejamību un iespējamo vēlāko pārdošanas cenu

Nejautāt par visu iespējamo darbarīku un piederumu aizņemšanās iespēju, piemēram, sviru, āmuru, degvielas tvertni, akumulatoru, domkratu, vilkšanas trosi, drāti, rezerves riteni u.tml.

Noteikti lūdzam neierasties pēc pērkamā automobiļa, pirms neesat saņēmis atbilstoša satura apstiprinājumu.

Tāpat lūdzam iepriekš saskaņot ar pārdevējiem visas citas iespējamās procedūras, piemēram: līgumu parakstīt ieradīsies kāds cits ar pilnvaru, pēc automobiļa ieradīsies tikai treilera vadītājs, kāda trešā persona ieradīsies un nomainīs akumulatoru u.tml.

Iegādātā automobiļa aiztransportēšanu lūdzam nodrošināt saviem spēkiem, rēķinoties ar apstākli, ka pārdošanas laukums ir atvērts līdz plkst. 17.00 un uz vietas nav ne krāna, ne pacēlāja, ne kādas citas speciālās tehnikas un pārdevēji var būt aizņemti un tādēļ nevar palīdzēt Jums pat ar stumšanu.

Automobiļa nodevējam,

Visiem, kas nogādā/ nodod automobili pārdošanas laukumam, lūdzam paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, nepieciešamības gadījumā pilnvaru un noteikti arī automobiļa tehnisko pasi (-es), aizdedzes atslēgu komplektu kopā ar signalizācijas un imobilaizera pultīm, vēlams arī servisa grāmatiņu.

Apdrošināšanas sabiedrības nosūtītiem klientam lūdzam automobili nodot negadījumā vai atbilstoši kasko apdrošināšanas līguma komplektācijai, ja iepriekš nav noslēgtas citas vienošanās.