Avarinių automobilių (avariilised-autod.ee) pirkimo internetiniame aukcione bendrosios sąlygos

Registruodamasis interneto tinklalapyje: www.avariilised-autod.ee aukciono aplinkos vartotoju, jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs ir sutinkate su šio avariilised-autod.ee internetinio aukciono vartojimo taisyklėmis (toliau – Vartojimo taisyklės) ir įsipareigojate vykdyti šias Vartojimo taisyklių nuostatas:

Paslaugos vartojimo bendrosios sąlygos

 1. Vartotojo taisyklės galioja teisiniams santykiams tarp interneto tinklapyje www.avariilised-autod.ee aukciono aplinkos (toliau – Aukciono aplinka) vartotoju užsiregistravusio asmens (toliau – Paslaugos vartotojas) ir UAB „BaltBid Estonia OÜ“ (registro kodas – 14755038, adresas Silluse 11, 11415 Tallinn, toliau – Paslaugos teikėjas).

 2. Paslaugos teikėjo siūloma paslauga – tai galimybė, suteikiama Paslaugos vartotojui naudojantis Aukciono aplinka dalyvauti automobilių pirkime siūlant didžiausią kainą (toliau – Paslauga).

 3. Paslaugą galima vartoti užsiregistravus interneto tinklalapyje www.avariilised-autod.ee Aukciono aplinkos vartotoju. Asmuo laikomas įregistruotu Aukciono aplinkos vartotoju, ir Paslaugos teikimo sutartis su juo sudaroma (toliau – Sutartis), jeigu asmuo yra veiksnus, korektiškai užpildęs ir patvirtinęs registravimo anketą interneto tinklalapyje www.avariilised-autod.ee, yra įmokėjęs savo vardu 15 eurų registracinį mokestį į Paslaugos teikėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. EE852200221071913060 banke „Swedbank“, o Paslaugos teikėjas yra aktyvavęs jam Aukciono aplinkai vartoti personalinį vartotojo vardą ir slaptažodį. Registracinis mokestis negrąžinamas. Visi ankstesnės sistemos vartotojai, pateikę buvusį vartotojo vardą ir slaptažodį, gali užsiregistruoti nemokamai. Tam tikslui prašome papildomos informacijos skiltyje įrašyti savo ligi šiol galiojusį slaptažodį.

 4. Registruodamasis Aukciono aplinkos vartotoju asmuo privalo nurodyti Paslaugos teikėjui tikrus asmens duomenis, taip pat registruoti teisingą ir pilnutinį vardą bei pavardę ir nurodyti galiojančius duomenis susisiekti.

 5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja aktyvuoti registruotam asmeniui Aukciono aplinkai vartoti būtiną personalinį vartotojo vardą ir slaptažodį ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną nuo Paslaugos vartotojo atliktų būtinų veiksmų užsiregistruojant Aukciono aplinkos vartotoju, išskyrus atvejį, kai asmuo, registruodamasis Aukciono aplinkos vartotoju, pateikia Paslaugos teikėjui neteisingus asmens duomenis.

 6. Paslaugos vartotojas privalo vartoti Aukciono aplinką ir Paslaugos teikėjo siūlomą paslaugą, laikydamasis Vartojimo taisyklių ir Estijos Respublikoje galiojančių įstatymų reikalavimų.

 7. Paslaugos vartotojas privalo Paslaugos teikėjo aktyvuotą personalinį vartotojo vardą ir slaptažodį laikyti paslaptyje ir nedelsdamas pranešti Paslaugos teikėjui, kad pametė personalinį vardą ir slaptažodį, arba kad tie duomenys pateko tretiesiems asmenims.

 8. Paslaugos vartotojas įsipareigoja Aukciono aplinkoje netaikyti jokio roboto, paieškos programos (spider), duomenų atrinkimo programos (scraper) nei kitos automatinės įrangos. Paslaugos vartotojas įsipareigoja nepažeisti, netrikdyti ar kitaip negadinti Aukciono aplinkos ir jos įprasto funkcionavimo.

 9. Aukciono aplinkos ir jos turinio autorinės teisės priklauso Paslaugos teikėjui. Paslaugos vartotojas įsipareigoja nekopijuoti, nekeisti ir neplatinti Aukciono aplinkos struktūros, apipavidalinimo ir programos.

 10. Paslaugos vartotojui pažeidus Vartojimo taisyklių 7, 8 ir 9 punktuose nustatytus įsipareigojimus, Paslaugos teikėjas turi teisę sudarytą su paslaugos vartotoju sutartį vienpusiškai nutraukti ir nenurodžius papildomo termino nutraukti jam teikiamas paslaugas bei blokuoti Paslaugos vartotojui išduotą personalinį vardą ir slaptažodį. Paslaugos vartotojas už Paslaugos teikėjui padarytą turtinę žalą dėl Vartojimo taisyklių 7, 8 ir 9 punktuose nustatytų įsipareigojimų pažeidimo atsako pilnutinai.

Asmens duomenų apdorojimas

 1. Registruodamasis Aukciono aplinkos vartotoju Paslaugos vartotojas duoda Paslaugos teikėjui sutikimą, kad Paslaugos teikėjas apdorotų Paslaugos vartotojui registruojantis Aukciono aplinkos vartotoju pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), remiantis Vartojimo taisyklėmis ir Estijos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

 2. Paslaugos vartotojas turi teisę Vartojimo taisyklių 11 punkte nurodytą sutikimą bet kuriuo metu atšaukti, pareikalauti užbaigti asmens duomenų apdorojimą ir ištrinti sukauptus asmens duomenis. Sutikimo atšaukimui netaikoma atgalinio veikimo galia.

 3. Paslaugos teikėjas naudoja Asmens duomenis Paslaugai teikti ir plėtoti, taip pat reklamai ir siūlymams persiųsti Paslaugos vartotojo elektroninio pašto adresą ir kitas ryšių priemones.

 4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Paslaugos vartotojo duomenų neviešinti ir neperduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejį, kai tai yra būtina Paslaugos kokybei ir prieinamumui užtikrinti, arba kitaip plėtojant Paslaugą, taip pat taikant teisėtą apsaugą Paslaugos vartotojo atžvilgiu.

Pardavimo siūlant didžiausią kainą sąlygos

 1. Aukciono aplinkoje varžytynių metu automobilių pradinę kainą nustato Paslaugos teikėjas.

 2. Su Aukciono aplinkoje išstatytais automobiliais galima iš anksto susipažinti Paslaugos teikėjo pardavimo aikštelėje. Aukciono aplinkoje parduodamų automobilių varžytynės vyksta Paslaugos teikėjo nustatytu laiku, kurio metu Paslaugos vartotojas gali teikti Paslaugos teikėjui siūlymus. Paslaugos vartotojas gali teikti siūlymus dviem būdais:

  1. Teikti siūlymą, kiekvieną kartą jį patvirtinant, kai kiekvienas siūlymo žingsnis sudaro 50 EUR. Šiuo atveju Paslaugos vartotojui reikia pačiam sekti siūlymų eigą ir, jeigu reikia, pačiam pateikti naują siūlymą. Visų Paslaugų vartotojų siūlymai Aukciono aplinkoje yra matomi.

  2. Pasiūlyti nustatytą ribinę kainą, kuri apibrėžia didžiausią ribinę Paslaugos vartotojo siūlymo vertę. Paslaugos vartotojo siūlymo nematys kiti paslaugos vartotojai. Tuo atveju pats paslaugos vartotojas neturi sekti varžytynių eigos. Paslaugos vartotojo siūlymas pripažįstamas geriausiu, jeigu varžytynių eigos metų kiti Paslaugos vartotojai nepasiūlys geresnės (aukštesnės) kainos.

   Jeigu du Paslaugos vartotojai pasiūlo tokios pat sumos nustatytą ribinę kainą, pirmenybė visuomet teikiama pirmajam pagal laiką užregistruotam Paslaugos vartotojui. Tai galioja ir tuo atveju, kai pateiktas 50 EUR vertės siūlymo žingsnis sutampa su kito Paslaugos vartotojo nustatytos ribinės kainos siūlymu. Šiuo atveju Jūsų sąskaitoje esantys „mano siūlymai / mano didžiausi siūlymai“ prilygsta „dabartinei kainai“, tačiau Jūs nepirmaujate aukcione ir konkretaus automobilio eilutė pažymima raudonai.

 3. Išankstinė sutartis dėl varžytynėse siūlomo automobilio pardavimo yra laikoma sudaryta pripažinus tinkamu geriausią siūlymą. Jei po siūlymo nebūna geresnės kainos siūlymo, būtina pripažinti paskutinį siūlymą.

 4. Paslaugos vartotojas siūlymo atsiimti negali. Paslaugos vartotojas yra susijęs su savo siūlymu iki geresnės kainos siūlymo, išskyrus atvejį, kai Paslaugos teikėjas po to, kai Paslaugos vartotojas padaro siūlymą, pakeičia varžytynėse išstatyto automobilio aprašymą arba papildo automobilio trūkumų sąrašą. Paslaugos vartotojas yra susijęs su savo siūlymu ir tuo atveju, jeigu jo siūlymas bus vienintelis (geresnio pasiūlymo nebus).

 5. Nesant geresnės kainos siūlymo, Paslaugos vartotojas nėra susijęs su savo siūlymu, jeigu Paslaugos teikėjas nepripažįsta siūlymo per 2 darbo dienas nuo varžytynių pabaigos.

 6. Paslaugos vartotojas, pasiūlęs geriausią kainą, įsipareigoja sumokėti automobilio pardavimo kainą pagal pateiktą sąskaitą ir sudaryti pardavimo ir pirkimo sutartį dėl varžytynėse išstatyto automobilio. Paslaugos vartotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 24 valandas pateikti Paslaugos teikėjui tikslius duomenis sąskaitai sudaryti.

 7. Paslaugos vartotojas įsipareigoja varžytynėse išstatytą automobilį išgabenti iš Paslaugos teikėjo teritorijos per 5 darbo dienas nuo pardavimo sutarties sudarymo, išskyrus atvejį, kai tarp Šalių nesudarytas atskiras rašytinis susitarimas kitomis sąlygomis.

 8. Pažeidus Vartojimo taisyklių 20 punkte nustatytus įsipareigojimus, Paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti iš Paslaugos vartotojo naujų varžytynių rengimo išlaidoms padengti 15% nuo varžytynėse išstatyto automobilio galutinės kainos, bet ne mažiau kaip 350 eurų.

 9. Pažeidus Vartojimo taisyklių 21 punkte nustatytus įsipareigojimus, Paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti iš Paslaugos vartotojo atlyginti automobilio laikymo išlaidas, kurios sudaro 3 eurų per dieną.

 10. Tuo atveju, kai varžytynėse geriausios kainos siūlymą pateikęs Paslaugos vartotojas nesudaro su Paslaugos teikėju pardavimo sutarties dėl varžytynėse išstatyto automobilio Vartojimo taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka, automobilis pereina naujoms varžytynėms už tokią pat pradinę kainą.

Patvirtinimas ir laidavimas

 1. Prieš aukciono pradžią Paslaugų tiekėjas įsipareigoja atskleisti visą informaciją dėl aukcione parduodamos transporto priemonės būklės ir defektų, kurie yra jiems žinomi Aukciono metu.

 2. Paslaugos teikėjas suteikia Paslaugos vartotojui informaciją apie varžytynėse išstatyto automobilio gamybinį ženklą ir registracijos numerį, kad Paslaugos vartotojas galėtų gauti informaciją iš trečiųjų asmenų apie varžytynėse išstatyto automobilio priežiūrą ir istoriją.

 3. Paslaugos vartotojas, iki pateikdamas siūlymą, įsipareigoja susipažinti su Paslaugos teikėjo Aukciono aplinkoje pateikta informacija apie varžytynėse išstatytą automobilį ir daryti siūlymą, atsižvelgdamas į išplaukiančią iš jo riziką Paslaugos vartotojui.

 4. Paslaugos teikėjas atsako už tai, jeigu varžytynėse išstatytas automobilis neatitiko sąlygų, Paslaugos teikėjo paskelbtų Aukciono aplinkoje, kurios tebegalioja perduodant automobilį Paslaugos vartotojui. Paslaugos teikėjas neatsako už kitas varžytynėse išstatyto automobilio savybes, kurios nebuvo paskelbtos Aukciono aplinkoje, tačiau Paslaugos vartotojas spėja jas esant.

 5. Paslaugos vartotojas įsipareigoja sudarius Vartojimo taisyklių 20 punkte nurodytą pardavimo sutartį, nedelsdamas apžiūrėti automobilį, kadangi Paslaugos teikėjas neatsako už varžytynėse išstatyto automobilio trūkumus, kurie atsiranda neįvykdžius aukščiau minėtų įsipareigojimų.

 6. Paslaugos vartotojas privalo nedelsdamas pranešti Paslaugos teikėjui apie tai, kad varžytynėse išstatytas automobilis neatitinka Paslaugų teikėjo Aukciono aplinkoje paskelbtų sąlygų, vos tik sužino apie tai. Jeigu Paslaugos vartotojas savalaikiai nepraneša Paslaugos teikėjui apie tai, kad varžytynėse išstatytas automobilis neatitinka sąlygų, Paslaugos vartotojas negali remtis tuo, kad automobilis neatitinka sąlygų.

 7. Paslaugos vartotojas įsipareigoja pateikti/pasirašyti įgaliojimą, kuriuo remdamasis Paslaugos teikėjas gali atlikti būtinus registravimo veiksmus pardavus automobilį (savininko pakeitimas, išbraukimas iš registro, eksportas/tranzitas ir t.t.) ir sumokėti mokestį už paslaugas, kuris sudaro 32.- EUR (be pridėtinės vertės mokesčio), ir, jeigu reikia, sumokėti atitinkamą žyminį mokestį.

Sąlygų keitimas

 1. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti arba papildyti Vartojimo taisykles, talpindamas atitinkamą pranešimą ir/arba papildytas Vartojimo taisykles tinklapyje www.avariilised-autod.ee.

 2. Vartojimo taisyklių pakeitimai ir/arba papildymai įsiteisėja po 30 dienų nuo jų paskelbimo interneto tinklalapyje www.avariilised-autod.ee, tačiau tai netaikytina pakeitimo metu vykstančiose varžytynėse dalyvaujantiems Paslaugos vartotojams.

 3. Paslaugos vartotojas patvirtina, kad jis sutinka su pakeistomis ir/arba papildytomis Vartojimo taisyklėmis įsiteisėjus pakeitimams ir/arba papildymams

Baigiamosios nuostatos

 1. Paslaugos vartotojas turi teisę užbaigti Paslaugos vartojimą ir uždaryti vartotojo sąskaitą. Iki užbaigiant Paslaugos vartojimą ir atidarant vartotojo sąskaitą prisiimti įsipareigojimai lieka galioti ir užbaigus Paslaugos vartojimą bei uždarius vartotojo sąskaitą, kol jie bus tinkamai įvykdyti.

 2. Jeigu viena Vartojimo taisyklių nuostata tampa negaliojančia, tai automatiškai nepaverčia negaliojančiomis kitų, įstatymams neprieštaraujančių Vartojimo taisyklių.

 3. Teisinius santykius tarp Paslaugos teikėjo ir Paslaugos vartotojo, susijusius su Paslaugos vartojimu, reguliuoja Estijos Respublikos teisės aktai.

 4. Ginčus, kilusius vartojant Aukciono aplinką, šalys sprendžia derybų būdu. Deryboms nepavykus, ginčą sprendžia Harju apskrities teismas.

Pardavimų komandos prašymas!

Pirkėjui,

Prašome neklausti apie transporto priemones šios informacijos:

 • būklė, galimi nematomi gedimai ar remonto darbų kaina
 • sugadinimo priežastis (priežastis, vieta , laikas, kt.), ankstesnis jos savininkas ar kita informacija, susijusi su jos praeitimi
 • sunaudojamų degalų kiekis, patogumai ar techniniai duomenys
 • galimybė įsigyti atsargines detales ir vėlesnio galimo pardavimo kaina

Prašome neklausti apie galimybę pasiskolinti įrankius ir priedus, pavyzdžiui, laužtuvą, plaktuką, degalų kanistrą, baterijas, kėliklį, buksyrinį lyną, laidus, atsarginę padangą ir kt.

Prašome nevykti atsiimti transporto priemonės tol, kol negavote patvirtinimo, kad galite tai padaryti.

Be to, prašome gauti išankstinį pardavėjo patvirtinimą dėl įvairių procedūrų atlikimo, pavyzdžiui, kad kitas asmuo atvyks pasirašyti sutarties, kad transporto priemonės atsiimti atvyks tik vilkiko vairuotojas, kad trečias asmuo atvyks pakeisti baterijos ir panašiai.

Prašome patiems pasirūpinti įsigytos trasporto priemonės pervežimu bei atsižvelgti į tai, kad pardavimo vieta dirba iki 17:00, joje nėra keliamojo krano, keltuvo ar kitos specialios įrangos, o pardavėjas gali būti užimtas ir negalėti netgi padėti pastumti Jūsų transporto priemonės.

 

Pristatančiam asmeniui,

Prašome visų, kurie pristato transporto priemonę arba perduoda jos valdymą pardavimo aikštelei, pristatyti ir asmens tapatybės dokumentus, įgaliojimų suteikimo dokumentus, jei reikia, bei žinoma techninį transporto priemonės pasą(us), užvedimo raktelius kartu su nuotoliniais signalizacijos ir automatinio variklio blokavimo įrenginio pulteliais ir dar geriau jo techninės priežiūros knygelę.

Jeigu klientus siunčia draudimo kompanijos, prašome atiduoti mums visą transporto priemonę pagal nelaimingo atsitikimo ar sanavoriško transporto priemonių (KASKO) draudimo sutarties sąlygas, nebent iš anksto sutarta kitaip.