avariilised-autod.ee e-oksjoni kasutamise üldtingimused

Registreerudes internetilehekülje www.avariilised-autod.ee oksjonikeskkonna kasutajaks kinnitad, et oled tutvunud ja nõustud käesolevate avariilised-autod.ee e-oksjoni kasutajatingimustega (edaspidi Kasutajatingimused) ning kohustud Kasutajatingimusi täitma alljärgnevas:

Teenuse kasutamise üldtingimused

 1. Kasutajatingimused kehtivad veebilehekülje www.avariilised-autod.ee oksjonikeskkonna (edaspidi Oksjonikeskkond) kasutajaks registreeritud isikute (edaspidi Teenuse kasutaja) ja BaltBid Estonia OÜ (registrikood 14755038, aadress Silluse 11, 11415 Tallinn, edaspidi Teenuse pakkuja) vahelistele õigussuhetele.

 2. Teenuse pakkuja poolt osutatavaks teenuseks on Oksjonikeskkonna kasutamise võimaldamise läbi Teenuse kasutajale võimaluse andmine Oksjonikeskkonnas enampakkumisel olevate sõidukite ostmiseks (edaspidi Teenus).

 3. Teenust on võimalik kasutada registreerides end veebileheküljel www.avariilised-autod.ee Oksjonikeskkonna kasutajaks. Isik loetakse Oksjonikeskkonna kasutajana registreerituks ja leping Teenuse osutamiseks (edaspidi Leping) sõlmituks, kui isik on teovõimeline, on korrektselt täitnud ja kinnitanud registreerimisankeedi veebileheküljel www.avariilised-autod.ee, on tasunud enda nimelt 15 eurot registreerimistasu Teenuse pakkuja pangakontole EE852200221071913060 Swedbank`is ning Teenuse pakkuja on aktiveerinud Oksjonikeskkonna kasutamiseks personaalse kasutajatunnuse ja parooli. Registreerimistasu ei tagastata. Kõik eelmise süsteemi kasutajad, kes esitavad vana kasutajatunnuse ja parooli, saavad registreerida tasuta. Selleks palume registreerimisel lisainfo lahtrisse kirjutada seni kehtinud paroolid.

 4. Isik kohustub esitama Oksjonikeskkonna kasutajaks registreerimisel Teenuse pakkujale tõeseid isikuandmeid, s.h registreeruma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivaid kontaktandmeid.

 5. Teenuse pakkuja kohustub aktiveerima isikule Oksjonikeskkonna kasutamiseks vajaliku personaalse kasutajatunnuse ja parooli hiljemalt 1 tööpäeva jooksul Teenuse kasutaja poolt kõikide Oksjonikeskkonna kasutajaks registreerimiseks vajalike toimingute tegemisest, v.a juhul, kui isik on Oksjonikeskkonna kasutajaks registreerimisel esitanud Teenuse pakkujale ebaõigeid isikuandmeid.

 6. Teenuse kasutaja kohustub kasutama Oksjonikeskkonda ja Teenuse pakkuja poolt osutatavat Teenust vastavalt Kasutajatingimustele ja Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

 7. Teenuse kasutaja kohustub hoidma Teenuse pakkuja poolt aktiveeritud personaalse kasutajatunnuse ja parooli konfidentsiaalsena ning viivitamatult teavitama Teenuse pakkujat personaalse kasutajatunnuse ja parooli kaotamisest või kolmandate isikute kätte sattumisest.

 8. Teenuse kasutaja kohustub Oksjonikeskkonnas mitte kasutama ühtegi robotit, jälitus-otsinguseadet (spider), andmete sorteerijat (scraper) ega muud automaatset seadet. Teenuse kasutaja kohustub mitte kahjustama, häirima või rikkuma Oksjonikeskkonda ja selle tavapärast funktsioneerimist muul viisil.

 9. Oksjonikeskkond ja selle sisu autoriõigused kuuluvad Teenuse pakkujale. Teenuse kasutaja kohustub mitte kopeerima, muutma ega levitama Oksjonikeskkonna struktuuri, kujundust ega programmi.

 10. Teenuse pakkujal on Kasutajatingimuste punktis 7, 8 ja 9 sätestatud kohustuse rikkumisel õigus Teenuse kasutajaga sõlmitud Leping ühepoolselt ja täiendavat tähtaega määramata üles öelda ning blokeerida Teenuse kasutajale väljastatud personaalne kasutajatunnus ja parool. Teenuse kasutaja vastutab Kasutajatingimuste punktis 7, 8 ja 9 sätestatud kohustuse rikkumisega Teenuse pakkujale tekitatud varalise kahju eest täies ulatuses.

Isikuandmete töötlemine

 1. Registreerides end Oksjonikeskkonna kasutajaks annab Teenuse kasutaja Teenuse pakkujale nõusoleku töödelda Teenuse kasutaja poolt Oksjonikeskkonna kasutajaks registreerimisel esitatud isikuandmeid (edaspidi Isikuandmed) vastavalt Kasutajatingimustele ja Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

 2. Teenuse kasutajal on õigus Kasutajatingimuste punktis 11 nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

 3. Teenuse pakkuja kasutab Isikuandmeid Teenuse osutamiseks ja arendamiseks, samuti reklaami ja pakkumiste vahendamiseks Teenuse kasutaja elektronpostiaadressile ja muudele sidevahenditele.

 4. Teenuse pakkuja kohustub mitte avalikustama ega andma Teenuse kasutaja Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui see on vajalik Teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks või muul viisil Teenuse arendamiseks, samuti Teenuse kasutaja suhtes õiguskaitsevahendite kohaldamiseks.

Enampakkumisel osalemise tingimused

 1. Oksjonikeskkonnas enampakkumisel müüdavate sõidukite alghinna määrab Teenuse pakkuja.

 2. Oksjonikeskkonnas müüdavate sõidukitega on võimalik eelnevalt tutvuda Teenuse pakkuja müügiplatsil. Oksjonikeskkonnas müüdavad sõidukid on enampakkumisel Teenuse pakkuja poolt määratud ajal, mille kestel võib Teenuse kasutaja teha pakkumisi. Teenuse kasutajal on pakkumiste tegemiseks võimalik kasutada kahte võimalust:

  1. teha igakordse kinnitusega pakkumine, sammuga 50 eurot. Nimetatud juhul peab Teenuse kasutaja ise jälgima enampakkumise kulgemist ning soovi korral tegema uue pakkumise. Kõikide Teenuse kasutajate pakkumised on Oksjonikeskkonnas nähtavad.

  2. teha määratud piirhinnaga pakkumine, millega Teenuse kasutaja määrab kindlaks enda pakkumise maksimaalse piirhinna. Teenuse kasutaja pakkumine ei ole teistele Teenuse kasutajatele nähtav. Sel juhul ei pea Teenuse kasutaja ise jälgima enampakkumise kulgemist. Teenuse kasutaja pakkumine tunnistatakse parimaks, kui enampakkumise kestel ei tee teised Teenuse kasutajad paremat (kõrgema hinnaga) pakkumist.

   Kui kaks kasutajat teevad määratud piirhinnaga pakkumise samale summale, eelistatakse alati ajaliselt esimest pakkujat. Sama kehtib ka juhul kui 50 eurose sammuga tehtud pakkumine ühtib teise kasutaja määratud piirhinnaga pakkumisega. Sellisel juhul on Teie kontol "minu/ minu maks. pakkumine" võrdne "pakutud hinnaga", kuid Te ei juhi oksjonit ja konkreetse sõiduki rida kuvatakse punasena.

 3. Eelleping enampakkumisel olnud sõiduki müümiseks loetakse sõlmituks parimale pakkumisele nõustumuse andmisega. Kui pakkumisele ei järgne paremat pakkumist, tuleb anda nõustumus viimasele pakkumisele.

 4. Teenuse kasutaja pakkumine ei ole tagasivõetav. Teenuse kasutaja on pakkumisega seotud parema pakkumise tegemiseni, välja arvatud juhul kui Teenuse pakkuja muudab pärast Teenuse kasutaja poolt pakkumise tegemist enampakkumisel oleva sõiduki kirjeldust või täiendab sõiduki puuduste loetelu. Teenuse kasutaja on pakkumisega seotud ka juhul, kui tema pakkumine jääb ainukeseks (paremat pakkumist ei tehta).

 5. Teenuse kasutaja ei ole parema pakkumise puudumisel oma pakkumisega seotud, kui Teenuse pakkuja ei anna pakkumisele nõustumust hiljemalt 2 tööpäeva jooksul enampakkumise lõppemisest.

 6. Teenuse kasutaja kohustub peale parima pakkumise tegemist tasuma sõiduki müügihinna vastavalt esitatud arvele ja sõlmima enampakkumisel olnud sõiduki suhtes müügilepingu. Teenuse kasutaja kohustub hiljemalt 24h jooksul esitama Teenuse pakkujale täpsed andmed arve koostamiseks.

 7. Teenuse kasutaja kohustub viima enampakkumisel olnud sõiduki Teenuse pakkuja territooriumilt ära 5 tööpäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist, v.a juhul kui poolte vahel ei ole sõlmitud eraldi kirjalikku kokkulepet teistel tingimustel.

 8. Teenuse pakkujal on Kasutajatingimuste punktis 20 sätestatud kohustuse rikkumisel õigus nõuda Teenuse kasutajalt uue enampakkumise korraldamise kulude katteks leppetrahvi 15% enampakkumisel olnud sõiduki lõpphinnast, kuid mitte vähem kui 350 eurot.

 9. Teenuse pakkujal on Kasutajatingimuste punktis 21 sätestatud kohustuse rikkumisel õigus nõuda Teenuse kasutajalt sõiduki hoidmistasu 3 eurot päevas.

 10. Juhul, kui enampakkumisel parima pakkumise teinud Teenuse kasutaja ei sõlmi Teenuse pakkujaga enampakkumisel olnud sõiduki suhtes müügilepingut Kasutajatingimuste punktis 20 sätestatud korras, läheb sõiduk uuele enampakkumisele sama alghinnaga.

Kinnitused ja tagatised

 1. Teenuse pakkuja kohustub enne enampakkumise algust avaldama Oksjonikeskkonnas kogu talle teadaoleva informatsiooni enampakkumisel oleva sõiduki omaduste ning nähtavate ja varjatud puuduste kohta.

 2. Teenuse pakkuja avaldab Teenuse kasutajale informatsiooni enampakkumisel oleva sõiduki tehasetähise ja registreerimisnumbri kohta, eesmärgiga võimaldada Teenuse kasutajal küsida enampakkumisel oleva sõiduki hoolduse ja ajaloo kohta informatsiooni kolmandate isikute käest.

 3. Teenuse kasutaja kohustub enne pakkumise tegemist tutvuma enampakkumisel oleva sõiduki kohta Teenuse pakkuja poolt Oksjonikeskkonnas avaldatud informatsiooniga ning tegema pakkumise, mis arvestab sellest tulenevaid Teenuse kasutaja riske.

 4. Teenuse pakkuja vastutab enampakkumisel olnud sõiduki mittevastavuse eest Teenuse pakkuja poolt Oksjonikeskkonnas avaldatud tingimustele, mis on olemas sõiduki üleandmisel Teenuse kasutajale. Teenuse pakkuja ei vastuta enampakkumisel olnud sõiduki muude, Oksjonikeskkonnas mitteavaldatud, kuid Teenuse kasutaja poolt eeldatud omaduste olemasolu eest.

 5. Teenuse kasutaja kohustub Kasutajatingimuste punktis 20 nimetatud müügilepingu sõlmimise järgselt viivitamata sõiduki üle vaatama, kuna Teenuse pakkuja ei vastuta enampakkumisel olnud sõiduki puuduste eest, mis tekivad nimetatud kohustuste täitmata jätmise tagajärjel.

 6. Teenuse kasutaja peab teatama Teenuse pakkujale enampakkumisel olnud sõiduki mittevastavusest Teenuse pakkuja poolt Oksjonikeskkonnas avaldatud tingimustele viivitamata, kui ta mittevastavusest teada sai. Kui Teenuse kasutaja ei teata Teenuse pakkujale enampakkumisel olnud sõiduki mittevastavusest õigeaegselt, ei või Teenuse kasutaja sõiduki mittevastavusele tugineda.

 7. Teenuse kasutaja kohustub esitama/ allkirjastama volikirja, mille alusel on Teenuse pakkujal võimalik ostetud sõidukiga teostada vajalikke registri toiminguid (omaniku vahetus, registrist kustutamine, eksport/ transiit, jms) ning tasuma teenustasu summas 32.- eurot (ei sisalda käibemaksu), millele vajadusel lisandub vastav riigilõiv.

Tingimuste muutmine

 1. Teenuse pakkujal on õigus Kasutajatingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, avaldades sellekohase teate ja muudetud ja/või täiendatud Kasutajatingimused veebileheküljel www.avariilised-autod.ee.

 2. Kasutajatingimuste muudatused ja/või täiendused jõustuvad 30 päeva möödudes nende avaldamisest veebileheküljel www.avariilised-autod.ee, kuid ei kehti muutmise hetkel käimasolevatel enampakkumistel osalevatele Teenuse kasutajatele.

 3. Teenuse kasutaja kinnitab nõustumist muudetud ja/või täiendatud Kasutajatingimustega Teenuste kasutamisega pärast muudatuste ja/või täienduste jõustumist.

Lõppsätted

 1. Teenuse kasutajal on õigus Teenuste kasutamine lõpetada ja sulgeda kasutajakonto. Enne Teenuste kasutamise lõpetamist ja kasutajakonto sõlmimist tekkinud kohustused jäävad kehtima ka pärast Teenuste kasutamise lõpetamist ja kasutajakonto sulgemist kuni nende nõuetekohase täitmiseni.

 2. Kasutajatingimuste ühe sätte kehtetus ei muuda automaatselt kehtetuks teisi seadusega kooskõlas olevaid Kasutajatingimusi.

 3. Teenuse pakkuja ja Teenuse kasutaja vahel Teenuse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

 4. Oksjonikeskkonna kasutamisest tekkivad vaidlused lahendatakse poolte vahel läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel allub vaidlus Harju Maakohtule.

Müügimeeskonna palve!

Ostjale,

Palume mitte küsida sõidukite:

 • seisukorra, võimalike peidetud kahjustuste ega taastusremondi maksumuse kohta
 • vigastuste tekke (põhjus, asukoht, aeg, jms), eelmise omaniku ega muu minevikuga seonduva kohta
 • kütusekulu, sõidumugavuse ega tehniliste omaduste kohta
 • varuosade saadavuse ja hilisema võimaliku müügihinna kohta

Mitte küsida kõikvõimalike tööriistade ja tarvikute laenamise kohta, nagu näiteks kang, haamer, kütuse kanister, aku, tungraud, pukseerimisköis, traat, varuratas jms.

Kindlasti palume mitte tulla ostetavale sõidukile järgi enne kui olete saanud selleks vastavasisulise kinnituse.

Samuti palume müügimeestega eelnevalt kooskõlastada kõikvõimalikud muud protseduurid, nagu näiteks: lepingut tuleb allkirjastama volituse alusel keegi teine, sõidukile tuleb järgi ainult treileri juht, keegi kolmas tuleb vahetab aku ära jms.

Ostetud sõiduki äraviimisel palume saada hakkama oma jõududega, arvestades asjaoludega, et müügiplats on avatud kella 17:00-ni ja kohapeal ei ole kraanat, tõstukit ega muud eritehnikat ning müügimehed võivad olla hõivatud ega saa Teid kasvõi lükkamisega aidata.

 

Üleandjale,

Kõigile, kes toovad/ annavad sõiduki üle müügiplatsile, palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, vajadusel volikiri ning kindlasti sõiduki tehniline pass(id), süütevõtmete komplekt koos alarmi ja immobilaiseri pultidega, soovituslikult ka hooldusraamat.

Kindlustusseltsi poolt suunatud klientidel palume sõiduk üle anda õnnetusjuhtumi või vastavalt kaskokindlustuslepingu komplektsusele, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.